شماره های تماس

هماهنگی و فروش

شماره تماس:  09150026321

مدیریت

شماره تماس:  09120388909
مهندس کندری

مدیر بازرگانی

شماره تماس:  09154240518
مهندس رضایی

مدیر اجراییات

شماره تماس:  09153029243
مهندس خزائی

دفتر مرکزی

خراسان رضوی – مشهد
خیابان دانشگاه – دانشگاه 21
اسرار 1 – خیابان مولوی
پلاک 120

ایمیل:  info@keyhansaze.ir
تلفن تماس:  05138482702

فروشگاه

شماره تماس:  05137245370